Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

322 PHILADELPHUS

men dan ook niet huiten f,de plaats der Fer<ra* dering ? ö

i k had er nog dit ter verklaring en bewijs bijgevoegd: Als mede [blijkt dat dit de zin is] uit de redenering, welke [in de Belijdenis] op deze Helling gebouwd wordt: „ Aangezien dit „ zoo is, zoo gelooven wij, dat niemand van i, wat ftaat of qualiteit hij zij, hem behoort op „ hemzelven te houden; — maar — zig daar bij „ te voegen — onderhoudende de eenigheid der „ Kerke. Gij ziet, dat die fluit; Die de Kerk „ verlaat, verlaat de plaats of het genootfchap, „ daar men zalig wordt y des moet men zig daar „ mede vereenigen; maar daar uit volgt niet, „ dat allen die dit do.en, evenveel hoe, zalig. „ worde/i."

. zoo dit niet klaar gefproken is; zoo dit voor list, bedrog, of dwaasheid moet gehouden worden; zoo ik hier niet zeg hoe ik bewijze; dan weet ik niet, hoe ik mijne denkbeelden langer klaar en rondborflig befchrijven, of hoe ik de kragt van een bewijs aantoonen zal.

dog wat bewoog den Hr. A. tog, om deze mijne verklaring zoo te mishandelen? Onderftelt„ het woord verzamelplaats was- ongelukkig gekozen, nam dit iets van mijne verklaring weg? Zonder hetzelve, bleef zij in kragt, en de Hr. A. is buiten ftaat geweest, daar aan eèn wezenlijk gebrek te toonen., of de bewijzen, die ik daar voor bijbragt, te beantwoorden. Om deze zijne onmagt te bedekken-, moest mijne verklaring voor 't oog der oppervlakkige Lezers zwart gemaakt worden, door eene vrij onoordeelkundige opvatting.

VOf.GT

Sluiten