Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

zelve, myne lotgevallen nagaende,overtuigde hef my, dat in my bewaerheid wierde de zo aenmerkelyke fpreuk van den wyzen man, te vinden m het boek der Spreuken, H. XVI: o4 Het harte des menfchen overlegt zynen weg, tnaer het fiaet aen den Heere zyne gangen te beftueren.

In mijne vroege jeugd, uit de eerst in my plaets gehad hebbende zorgeloosheid opgewekt, en begeerig gemaekt naer de kennisfe der waerheid: door Godt tot onze zaligheid geopenbaerd, yverde ik overeenkomstig de onderwyzing, welke my gegeven wierdt, eenigen tijd veel, om het leerftelzel der Gereformeerden grondig te leeren kennen: doch orntrend 16 of 1? jaren oud zijnde, geraekte ik, by gelegenheid van mijn orgelfpelen in de Lutherfche Kerk, in fterke verzoeking, van Lutersch te worden. Dan, door de redenen van myne Ouders en Leermeester, naer myn inzien, van de dwalingen der Lutherfchen overreed, verliet ik dit denk» beeld, en deedt, ten naesten by een half jaer na dit geval, myne belydenis van de leer der Gereformeerden, Lidtmaet van die Gemeente geworden zynde fcheen her my zelfs vele jaren coe, in het leerftelzel derzelve veilig te mogm berusten, en naer dit denkbeeld was ik een yveraer voor hetzelve, en wel in die mate, dat

ik

Sluiten