Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

Wie beeft niet voor het fnood Verraadt —-*

Geen Schelm voegd aan het Roer van Staat ! •— Maar 'tmoet aan ons eerst duid'lyx blykkn, Eer wy de Oranje Viagge ftryken. —

Want hoe gy 't keerd, of draaid, óf wend,

Oranjes onschuld blyft bé.kend. Uw Leugentaal zal nooit bejtlyven: ORANJES EER ZAL BOVEN DRYVEN !! !

ORANJE WORD DOOR GOD BEHOED.'

Hoe zeer gv grimd en raast en woed.

GOD ZAL ORANJE NOOIT VERLAATENJ'Ï Uw Helsch gewoel kan tog niet baaien.

Uw boosheid roept om wraak tot God'.

6 Snoodaards'. 6 Meincedig Rot! Die alles met geweld wild dwingen , Den Prins zyiï Erfrecht zoekt te ontwringen;

Die eed en pligt, en wet verguist,

MetWaapens , in uw helfche vuist. Gy hebt, ó Schelmen.' 't Volk bedroogen, Verpest, verblind door list en hogen. —

Gy hebt, o Guiten.' 't Recht verkracht,

En 't Volk in rep en roer gebracht. — Hy, die u flechts durft teegembreeken, Vind teegen zig den toorn ontitceken,

Van uwen ouden wrok en haat;

Van alle boosheid 't grootile kwaad ; En daarom Duivels, helsch geheeten. — Wat tog hebt ge u niet al vermeeten? —*

Hoe hebt gy Utrechts rust geftoord,

En 't Rotterdamfche Volk vermoord? Hoe hebt gy Leioens Volk doenbeeven? — Wat hebtgy te AyiSTSHOAM bedfeeven? —

Daar hebt-ge ook gruw'len uitgericht,

En Ryken in het Ryk geiticht. —Wat Vloekmaal hebt gy daar gehouwen ? WTst onheil hebt gy daar gebrouwen,

6 Guiten voor 't ORANJE-HUIS !

Daar van der Kemp, met al 't Gefpuis , Des Vloekgefpans, tot Raadsliên ftrekten. Ja 't gantfehe Land tot Oproer wekten. —'

O Vervolg zeer fpoedig.y

Sluiten