Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 360 >

het nalaten van de liefde, en vermaanden hen tot de beoefening derzelve; zoo zelfs, dat wy, in de profeten en Pfalmen, al dikwyls zonden tegen de liefde en plichten van de liefde gemeld vinden , welke wy, met zoo vele woorden, in de wet niet ontmoeten. Ook worden, in Salomo's fpreuken, door de opperfte wysheid, nog veel meer gebreken van de liefde tegengegaan, en veel meer oefeningen derzelve aangeprezen, dan wy in de wet of profeten hooren vermelden. Dit nu geeft ons niet te kennen, dat God, door de profeten of door Salomo, eene nieuwe wet van de liefde des naasten gaf, of nieuwe voorwaarden tot het verbond, met Israël op Sinaï aangegaan, voegde, en dat Hy dus een nieuw verbond met hun maakte: maar alleen, dat Hy het oogmerk van die bepalingen, hetwelk de liefde des naasten is, (aan welke de wet en profeten, als een groot gebod, mede hangen,) meerder en klaarer ontwikkelde, en leerde kennen. Toen •de Zaligmaker, de hoogfte wysheid, op aarde verfcheen, hadden de Pharifeën en Schriftgeleerden, van welken het volk de wet hoorde en leerde, dit oogmerk der wet vergeten, het volk alleen by letterlyke inzettingen van de wet, welke zy nog met inzettingen der vaderen vermeerderden, bepaald, en het zwaarfte van de wet, het oordeel, de barmhartigheid en het geloove nagelaten. Doch hy verklaarde, dat hy niet gekomen was, om de wet of de profeten te ontbinden, maar te vervullen , volkomen te leeren ; hetgeen hy dan ook, door zyne onderwyzingen en voorbeeld, gedaan heeft. In zyne

lee-

Sluiten