Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLASSIKAAL HANDBOEKJE. 37

IX.

De Kerkenraaden of Predikanten zullen verplicht zyn, om nauwkeurig achtte geven,, of deze voorwaarden van de perfoonen, die toegelaten zyn, worden nagekomen, om dezelve als dan vorder toe te laten, of andcrzinds het doen deroerfeningen te verbieden, en toetezien, dat 't alles in onderlchikkinge aan den openbaren Godsdienst verricht werde, eri zoo" -danig meikelyk onderfcheid zy tusfchen deze byzöndere oeffeningen en openbare functien in de Kerken , op dat het geene aan den openbaren Godsdienst alleen eigen behoord te zyn, niet tot die byzöndere oetfeningen overgebragt werde, en dus alle ondergefchikte middelen met 'er tyd niet tot aftrek van den openbaren Godsdienst mogen verftrekken. Zullende deswegen deze oeffeningen voor al met met t uitfpreken van den Zegen mogen geëmdigt worden.

X.

Zoo wanneer 't mogte gebeuren, dat in deze vergaderingen eenige kollecte van penningen mogt werden gedaan, zal daar van geen ander gebruik in 't geheel of ten deele mogen worden gemaakt, als ten beQ g noevc

Sluiten