Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gver JOAN. V: 35T- I TEKST.

, Hij was een brandende en lichtende keerse: en gij hebt u lieden voor eenen korten tijt in sijn licht willen verheugen.

De Zaligmaker der wereld had eenen achtendartigjaiigen kranken, op eenen fabbathdag, wonderdadig genezen, en denzelven, denkelijk ten bewijze van de waarheid zijner genezing, gezeid: dat hij het bed, waarop hij dusverre gelegen had, zou opnemen en henengaan. De Joden, die den.

man zijn bed zagen dragen, en naderhand vernamen, op wiens raad of last hij zulks deed, begonden den Verlosfer deswegens te vervolgen: en wanneer dees, in den aanvang van zijne verantwoording, God zijnen Vader noemde, namen ze zulks zoo kwalijk, datze hem aan fabbathfehennis en teffens aan Godslastering fchuldig hielden: zoo zelfs, da: zé hem in hunnen dommen ijver naar het leven Honden.

Dus bevond zich de heilige Jezus in de droevige noodzakelijkheid, om zich, uithoofde van de onfchuldigfte van alle daden, ia zelfs, uithoofde van de doorluchtigfte bewijzen van zj,ne ontferming, met ellendige menA a fchea ,

Sluiten