Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

& LEERREDEN

blijdfchap, dat hij dezen zijnen voortreflifken Zoon, die zoo uitnemend voldeed aan allé zijne wenfchen, met eene rechtvaderlijke tederhartigheid In zijnen dienst mogt inzegenen. C) Hier genoot hij verfcheidene

genoegens , van welke hij altijd met aangenaamheid fprak. Zijn werk was niet zonder vrucht , en vooral aan godvruchtige menfchen , en aan die lieden van aanzien, die dezen bekoorlijken oord tot hun verblijf in den zomer verkiezen, bij uitnemendheid 'aangenaam. Alleen klaagde hij, dat hij veel leed zag, en veel moeite had, aan zekere oneenigheden, welke die gemeente , in dien rijd beroerden, en hem zijnen arbeid dik'wijls verdrietig maakten.

Terwijl hij hier in des Heeren werk bezig was, verkreeg hij zoodanig eene gezellinne voor zijn volgend leven, als van 'welke de wijze Koning zegt, datze, boven have en goed, dat men van ouders erft, van den Heere is, in roselijna budde, waardige Dochter van dien godvruchtigen Amfteldamfchen Leeraar, wiens korte maar aangename dienst in onze gemeente velen mijner toehoorders zich noch, met veel hartelijkheid, te

binnen

(s) De Oude heer behandelde bij die gelegenheid z Chron. 29: 11 en de nieuwe Leeraar begon zijnen dienst met eens Insneden over ffalm nj: 10,

Sluiten