Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over JOAN. V: 35;

33

er evenwel verre van daan, dat hij eene droo* ge troostelooze zedeleer zoude gepredikt hebben: Jezus Christus, dë eenige oorzake van eeuwige zaligheid, en het waar vertrouwen op zijne gerechtigheid, door een oprecht, levend en vruchtbaar geloove, dat was de groote inhoud van al zijn prediken.—»—— Eene ottgemeene gezetheid had hij op het bepaald waarnemen van zijnen predikdienst, én, hoezeer hij geen fterk lichaam had, is er mogelijk niet eèn jaar verlopen, Waarin hij niet het vol getal der predikbeurten, die voor zijne rekening liepen, had waargeno-* men.—— Ook is het al te merkwaardig, dan dat ik zulks hier verzwijgen zoude, dat hij de beide laatste kerstdagen— wat moeite wij ook deden om zijn werk in zijne plaats te verrichten— niet te bewegen was, om ons dien liefdedienst op te dragen, fchoon hij toen reeds te zwak was, om

- op zijne voeten, deze, nabij zijn huis

gelegene, kerk te bereiken. Weinig dachten zij, die hem, voor zijne laatste leerreden, den lofzang der Engelen, in het veld van Bethlehem, hoorden behandelen, dat hij, binnen zoo weinig dagen, zijne Hem mét de lofzangen der Engelen, voor den troon Van God, paren zoude.—- Zelfs was het alleen, op de duidelijke aanwijzing, dat het C prediken

Sluiten