Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

D

it blyfpel was door my faamgefteld enkel tot vermaak van eenige myner vrinden, en om myne krachten aan een blyfpel te beproeven, lang voor dat ik „ De Doggerbankers" had ontworpen. Ik mistrouwde myne vermogens tot het famenjlellen van een blyfpel te veel, om dezen Driftigen" ten tooneele te voeren; maar federt ik geene reden had van my wegens myne „ Doggerbankers" te beklagen, federt ik dezelven boven myne verwachting heb zien ontfangen, drongen eenige mannen, wier beproefde kennis in de maatfchappy der letteren al te bekend is, en die te veel achting verdienen om eene weigering te ondergaan, my mynen „ Driftigen" ten tooneele te voeren. De zwarigheden die 'er aan vast zyn om een blyfpel faam te ftcllen zyn my maar al te wel bekend ,* ik waag de uitgave niet zonder eenigen fchroom,fchoon dit tooneelf.uk het twintigfle is dat door my is bearbeid. Gedichten, waarin men de menfchen moet vertoonen en doen fpreken gelyk zy in de dagelykfche famenleving voorkomen, zyn altyd de moeilykfl?n, byzonder voor iemant wien den deftigen ftyl des treur* 3 fpels.

Sluiten