Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 SQH-EURINGEN IN DB

behalven de uitfpanning in een ledig uur, welke hem altoos aangenaam was, vermaak fchepte in het ontmoeten zijner weldenkende Vrienden en in de bezigheden der Loge, welke hem:hun. ne verknochtheid en diehften weder herinnerden. Zijn broeder en opvolger jacobus II. was van eene ernfliger en manlijker gemoedsgefteldheid, en hadt weinig vermaak in de beuzelagtige plechtigheden der Metzelarij. Hij kwam niet in de Loges. Maar, óm deezen tijd, war ren zij de verzamelplaats van veele perfoonen, die eigenlijk niet tot deeze of tot eenige broederfchap behoorden. Naar alle waarfchijn,lijkheid heeft deeze omftandigheid de naamen van Vrije en aangenomen Metzelaaren te weeg gebragt. Iemand, die het voorrecht heeft van in eenig gilde te werken , wordt £i$ Engeland) een vrijman van zoodanig gilde, genoemd. Andere wierden als broeders aangerio. men en tot een foort van' honorair lidmaatfchap tbegelaaten, gelijk zulks ook in andere broeiderfchappen en gilden gefchiedt, zonder echter (voor zoo veel wij met zekerheid kunnen verneemen) een wettig recht te verkrijgen öp alle de voordelen van de werkelijke Gildebroeders.

Terwijl de Loges dus bezocht wierden door lieden van verfchillend beroep en van verfchillënden rang in de burgerlijke-maarfchappij, kaa irien niet onderftellen, dat de bezigheden va,n die hijeenkomften zich enkel tot den. eenvgudigen

Met.

Sluiten