Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 SCHEURINGEN IN r> É

graad gegeven wierd. Langen tijd werkten deeze riddergraaden voort volgens fommige flaauwe geHjkenisfen met de oude ridderorders van Europa. Allen hadden eenige betrekking tot Ibmmige geheimzinnige leerfteliingen der Christelijke Kerk, en waren, iridedaad, uitvindingen der Roomfche Kerk om haaren invloed op de aanzienlijke en vermogende leeken, welke zij door deeze kinderfpellen onder den band hielt, té verzekeren en uittebreidert. De Tempelheeren van Jerufalem en de ridders der woestijn, die hun werk maakten van de pelgrims te befchermen en de heilige Stad te verdeedigen, waren zeer gefchikte voorbeelden tot de maconieke naaaping, omdat de Tempel van Salomon en het heilig graf altoos het zelfde lot ondergaan hebben. Veele betwiste leerfteliingen der godgeleerden hadden ook onderfcheidene ridders tot voorftanders.

In alle deeze, trapswijze,vorderendeaaperijeti Zien wij de hand der Jefuiten, en zij fchijnen door den Paus aangezet geweest te zijn. Maar eene zaak, welke gebeurde, was ligt te voorzien geweest. De Loges waren met deeze uitvindingen gemeenzaam geworden; het erkend oogmerk van veele waare ridderorders was dikwils zeer grilziek, of ten uiterften gezocht, en allé de loosheid der geestelijken was nodig om er eenig fiaauw verband met godsdienst of zedelijkheid aan te geven Dé Metzelaars, door hunne geheimhouding gedekt, waagden het

ver.

Sluiten