is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeven van zamenzweeringen tegen alle godsdiensten en regeeringsvormen in Europa, berokkend in de geheime vergaderingen der illuminaaten, vrij-metzelaars en leesgezelschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cfi. SCHEURINGEN IN DE

„ danige uitwerkfelen gehad hadt; dat hij ge„ voelde dat dezelve grootlijks hadt toegebragt om de rust en de onderlinge goede behande" ling zijner onderdaanen te ftooren;" er bijVoegende „ dat hij gaarne den roem van zijne ,. bestbevochten overwinning er voor zoude wil± len misfen, om de voldoening te hebben van T zijn volk in den zelfden ftaat van rust en te vredenheid met hunne godsdienftige inftellm„ gen te zien, in welken hij het bij zijne throon beklimming hadt gevonden." Zijn opvolger eredericr wilhelm vondt ook dat de zaaken veel te verre gegaan waren en befloot om de Kerk op ae nadruklijkfte wijze te handhaaven; maar ter zeiver tijd volmaakte vrijheid van denken en fpreeken aan de belijders van elk christelijk geloof toeteftaan, mits zij de algemeene rust niet Hoorden of eenigen inbreuk maakten op de rechten van anderen. Hij gaf ten dien einde een edict, hetwelk indedaad een navolgingswaardig voorbeeld voor alle landen is. Dit was het tijdftip van eene wonderlijke omkeering. Het wierdt door iedereen aangevallen, en berispingen, hekelfchritten, lasteringen, bedreigingen kwamen van alle kanten. De onafhangelijkheid der nabuunge ftaaten* voornaamlijk terwijl de Monarch bij verfcheidene van zijne nabuuren niet zeer bemind was, veroorloofde het uitgeven van die ftukken in de aangrenzende Vorftendommen en het was onmogelijk om derzelver

ver*