is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeven van zamenzweeringen tegen alle godsdiensten en regeeringsvormen in Europa, berokkend in de geheime vergaderingen der illuminaaten, vrij-metzelaars en leesgezelschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BE HlüMIKAATÏNi 219

9, en elk lid daar aan zijn deel hebben zal." Wij rekenen allen ons zelve gefchikt om te regeeren, Het moeilijke is nu behoorlijk te kunnen gehoorzaamen, maar wij zijn edelmoedig in onze voor* uitzichten op toekomende heerfchappij. Het is dus een lokaas zoo voor goede als voor flechte menfehen, en hierdoor zal de order aangroeien. Terwijl zij werkzaam geweest zijn om hunne medeleden in arnpten te dringen, en anderen daar van te weeren, (gelijk de geheime briefwisfeling ons leert,) hebben zij veelvuldige ondervinding gehad van het wel ilaagen hunner pogingen om op de waereld invloed te verkrijgen. Dit moest hunnen ijver fcherpen. Indien weishaupt een oprecht cosmopoliet ge. weestis, heeft hij het genoegen gehad van „ den arbeid zijner handen te zien gelukken."

Het is zeker thans niet moeielijk te bewijzen dat het onmiddelijk doelwit der order (ten minften dat van deszelfs ftichter,) was het christendom aftefchaffen, alleen met oogmerk om het burgerlijk befèuur omtekeeren, door het invoeren van algemeene ongebondenheid en Hechtheid van zeden endoor het bijeenbrengen van een hoop onverlaaten, die gezind mogten zijn om de throonen oraverretewerpen. De geheele voorbereiding en onderrigting is hierna gefchoeid. „ Jk heb (zeide Philo) mij de alleruiterfte moeite gegeven om fommige lieden te ontdoen van hunne Vrees dat ,» wij het christendom zouden vernietigen, maar »» door den tijd zullen hunne vooroordeel e» p3 „ af-