Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï)È li.I»ÜMINAATENo 237

hem dat van andere lieden te doen kennen. Door deeze antwoorden hebben zij zijne gedachten over veele tedere onderwerpen en over het gedrag van anderen in hun bezit. Door hem nu te verraden, kunnen zij hem in het verderf Horten., en wel zonder hier voor eenigzins bekend te zijn. Mij dunkt dat wijze lieden weeten moesten, dat enkel zwakke of Hechte menfehen zich aan zoodanige voorwaarden zouden willen onderwerpen. De goeden, de moedigen, de eenigen die hen van nut zouden kunnen zijn in het onderrigten of regeeren der waereld, worden dus door hen zelve uitgefloten. Ja, ik durf zeggen, dat deeze uitfluiting reeds gemaakt is door het verbinden der order met de Vrijmetzelarij. De Loges zijn geene bijeenkomften van zulke maifnen. Die bezoeken ze enkel tot een uurtje van uitfpanning. Zij zijn de loopplaatfen van jonge lieden, dwaazen, lediggangers, hoogmoedigen en letterkundigen die er hun oogmerk bij hebben; en dusdanig is ook de toeftand van drie vierde der Illuminaaten, wier naamen aan het publiek bekend zijn. Ik moet erkennen dat de redenen, welke men geeft om die gefchriften in handen te krijgen, kunftig en voor hunne bedoeling zeer gefchikt zijn. Geduurende de drift der aanneeming en den eerften gloed van verwachting kunnen zij onopgemerkt blijven; maar ik kan niet begrijpen dat de pupil geen argwaan opvat wanneer hij zich neder zet ora zijne eerfte les te fchrijven. De Metzelaars

Sluiten