Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

qjS öe illuminaaten;

laars Loges, echter, waren de gefchiktfte plaatfen om nieuwe leden aantewerven; — jongelingen, die geduurig door de ijdele voorpreekingen van eene cosmopolitifche zedelijkheid opgewekt worden, zijn in de juiste gemoedsgeftalte voor deeze Illuminatie. Het blijkt nu ook dat de oneenigheden in de Metzelarij veel invloed gehad hebben tot het bevorderen van weishaupts ontwerp, het welk, in veele opzichten, zoo weinig goeds beloofde, om dat het eene dusdanige verlaaging van geest vooronderftelt. Doch wanneer de fcheuringen in de Metzelarij hen hunne ftellingen tegens elkander met drift deden verdedigden , wierden beuzelingen van een onuitfpreeklijk gewigt. Het reikhalzen naar wonderen was geenszins verminderd door alle de uitgekomene bedriegerijen, en de onmogelijkheid van de' gewenschtte ontdekking was nooit ten genoegen van een vooringenomen perfoon betoogd kunnen worden. Zij yerkoozen nog te gelooven, dat de zinnebeelden eenig gewigtig geheim moesten bevatten , en gelukkig zou hij zijn die het konde vinden. Hoe beuzelagtiger de zinnebeelden waren, hoe meer het hart aan de geheimzinnigheid verkleefd was, en voor iemand van deeze angftige gemoedsgefteldheid was weishaupts aanbod een welkom lokaas. Hij ftelde hem een ontwerp voor dat eenigzins doenlijk, grootsch, en ons begrip te boven gaande was, maar tevens ruim baan liet, om over het onderwerp uittewijden en het zelfs in de verbeelding te vergrooten zonder ongerijmd-

Sluiten