is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeven van zamenzweeringen tegen alle godsdiensten en regeeringsvormen in Europa, berokkend in de geheime vergaderingen der illuminaaten, vrij-metzelaars en leesgezelschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AU »E FRANSCHE OMWENTELING.

berichten van hunne werkzaamheden Qui font redres/er les eheveux) die de hairen doen te bergen rijzen. „ Het bevreemt mij nu niet meer'' zégt hij ,, dat de Neueste Atbeitung des Sparta,, tus und Philo verboden is. O gij alvermoó} gende Illuminaaten! Wat kunt gij niet be„ werken "door uwe flangenachtige laagen „ en listen! Uwe hoofde zeggen : dit boek

is gevaarlijk, omdat het fnoode ."menfehen in „ de uitgezochtfte middelen van opftand zal 3, onderrigten, en dus moet het nooit in han-

den van het gemeen komen. Zij hebben dit 9, met de onbefchaamdfte tronie aan de vorften „ gezegd, die de dieper verborgen redenen tot », verbod van het boek niet doorzagen. De ,, hoofden der Illuminaaten zijn, niet zonder re-

de, bezorgd, dat de laager clasfen van hun

eigen genootfehap, ziende dat zij zoo fchan„ delijk bedrogen waren, door in volkomen on,j wetenheid van het ware oogmerk gehouden ,, te zijn, en dat men tot hun eindelijk verderf9 ,, door hunne deugdzaamheid zelve, gewerkt

hadt, billijkerwijs wederkeerig zouden han-

delen, en dat de Vrij-Metzelaars, die zij ook M> bedrogen hadden, wanneer de weergalooze

inoodheid van hunne bedriegers zoo klaar „ aan den dag gelegd wierdt, zouden denken

om zich te wreeken. Het is te vergeefs, dat a zij fpreekenvan het gevaar van door dit boek « het volk te onderrigten in de middelen om » °PT09t te rtooken. Het oogmerk is te klaar-

», blij-