Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ï6 BE FRANSCHE OMWENTEEINO»

niet gelijk aan het zeggen yan Spartacus: „ k » is waar, -p een ftorm zal er zijn, - maar „ eene kalmte zal denzelven opvolgen " Meent Dr. Priestleij, dat de Britten, gemaklijker dan hunne Franfche nabuuren, afftand zullen doen yan hunnen eigendom en eer, die door eeuwen vap pngeftoord bezit verzekerd, door de wet be. fchermd en door.allen, die verlangen, dat hunne eigen nakomelingen de vruchten eener eerlijke nijverheid mogen inoogften, erkend zijn. Zullen zij met minder moed die rechten handhaaven? — Zijn zij minder talrijk? -, Moeten de vrienden, de vermogende voorftanders, die hij zelfs bedankt, gepree^en, gevleid heeft, alles vreedzaam afftaan of voOr het behoud hunner rechten mede ftrijden. Die fchrijver heeft reeds, ve.elbeloovende Haaltjes getoond van zijn eigen leerzaamheid in de grondbeginfelen der Illuminatie, en hij is door verfcheide, ne graaden gevorderd. Hij. heeft het christendom verfijnd en ,we$r verfijnd, en'pocht nu, als een tweede Spartacus, dat hij het waare ge! heim gevonden heeft. — Heeft hij niet de gemoederen zijner leezers tot het atheismus voorbereid door zijne theorie van den geest, en zij. ne uitbreiding óp de onverftaanbaare brabbeltaal van Dr. Hartleij ? Ik noem het onverftaanbaare brabbeltaal,, om het niet eenen meer gepasten doch onteerender naam te geven. Want indien onze verftands vermogens niets zijn dan eene zekere wijziging van eenige vibrationcuU

of

Sluiten