Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. s$

THAMAR.

Ach! mogt u dit gelukken! Öntfloegt gy van die last het koninglyke hof, U zelf van deze pest. wat zoude uw naam al lof Verdienen, uwgezach, uw ftaat en glorie groeïjen.

SA LOME. (groei jen.

Schep moed! fchep moed! myn hoop is met geluk aan *t ' 'k Won reeds de fchenker van den Vorst.wienslloutg-elsat. ' En moed bekwaam is in een toeleg van verraad; Die zal op haar een fchicht, het maakzeï van myn handen , Üitwerpen;zulk een fchicht,diedaadlyk zal doen branden, ; Zyn hort in minnenyd , en op een oogenbük In hem verwekken fpyt, en woede, wraak en fchrik } Ja , al zyn teed're liefde in felle haat verkeeren, ! Hy ftaat reeds vaardig op myn wenken en begeeren, Zich zelve opofferende aan't vuur van mynewfaak. ! Maar,'k moet my haasten met de uitwerking van die zaak* lÜit vrees,dat hy't geheim,'tgeen hem licht zal bezwaaren, IMogt aan een ander, die het uitbragt, openbaaren , ( Of door veel overleg verflaauwen in'tbeftaan.

THAMAR.

; Mevrouw, daar komt hy, metzwaarmoedigheid belain, ' 't Schynt, dat deze aanflag hem tot droefheid kan verwek] Eu 't aangezigt de vrees van zyne ziel ontdekken, (ken,

VIERDE T O O N E E L.

SALOME, JUDAS, THAMAR.

_|. JUDAS. (hoord,

; 'k V erzoek , dat, gy,voor't laatst,my noch eens fpreeken ] Eer ik met uw bevel, Mevrouw, vaar verder voort. SALOME.

llkzaluhöoren, fpreek vrymoedig, zonder vreezen.

JUDAS.

' 'k Veracht voor u,'t gevaar,uoe groot het ook mag weezen,)

• lk

Sluiten