Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duellen of Tweegevechten. 55

laaten bevreedigen. — Christus heeft den mensch, in zijn geheelen wandel op aarde, een treffelijk voorbeeld van zagtmoedigheid gegeeven maar verre van dit voorbeeld te volgen, maakt de geene, die zich tot het Duel of Tweegevecht begeeft, zich fchuldig aan de onmenfchelijkfte wreedheid. — Is het verder ftrijdig met de Goddelijke geboden, zijnen cvenmensch van het leven te berooven, of eenige fchade in zijn lighaam en gezondheid toetebrengen; niet minder ftrijdt het zekerlijk met Gods wil, zijn eigen leven in gevaar te ftellen , ot zich zelve op eenige wijze te befchadigen. Immers is het waar, dat wij onzen naasten moeten liefhebben als ons zelve, dan onderftelt de verplichting van s'naastens leven, lighaam en gezondheid te moeten fpaaren , dat wij ook voor ons eigen lighaam, leven en gezondheid moeten zorg draagen: niemand heeft ooit zijn eigen vleesch gehaat , maar hij voed het en onderhoud het zegt Paulus en is dit prijzenswaardig, zoo moet men het dierhalven als een verachtelijk en met Gods wil ftrijdig gedrag aanmerken, wanneer iemand den welftand van zijn lighaam verwaarloost, en nog meer wanneer hij zijn leven roekeloos in de waagfchaal fielt. — Daar nu eep iegelijk, die zich in Duel begeeft, zijn eigen lighaam en leven aan nodelooze gevaaren blootfielt, en moedwillig de nodige middelen verzuimt om het een en ander te behouden, zoo valt het befluit ligt

op-

(k) Efhes. Y. vs. 29.

Sluiten