Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z6 De Nieuwe Reiziger,

lembert van hun heeft willen inboezemen. De Geneeffche filofoof vergenoegt zich met hem te gemoet' te voeren, dat hij een geheim, 't welk hem niet dan aen het oor kende gezegd zijn, bij zich had moeten houden; maer zou het niet mogelijk wezen, indien de gevallen, door den heer d'Alembertbijgebragt, waer zijn, dat hij noch geheim gefchonden, noch vertrouwen verraden heeft, en dat de fchrijver van het artikel Geneve niet gefproken heeft dan naer de openbare meening, of de algemeene overtuiging der brave lieden des lands, of de leeraren van andere Hervormde kerken, óf der boeken van hunne beroemdfte predikanten, in welken mij gezegd wordt dat de woorden Medewe~ zig, Drieëenheid en Fleeschwording zelden te vinden zijn? Over deze gewigtige punten van het Christendom, als ook over de eeuwigheid der helfche ftraffen, ware het te wenfchen dat de Belijdenis des Geloofs, onlangs door deleeraers van Geneve uitgegeven, om zich van de befchuldiging van den heer d'Alembert te regtvaerdigen, naeuwkeuriger en meer ontwikkeld was, Onze Godgeleerden fchijnen 'er ia *t algemeen niet zeer van voldaen te zijn.

Doch om alleen van de regeringe dezer kerke te fpreken, zonder ons met de gevoelens harer leeraren optehouden, dezelve fcheen mij enkel Volksheerfchende te zijn. Onderworpen aen de befluring van een Opperhoofd , dien men wekelijks verandert, volgende de predikers elkan». deren in dezen post op, volgens orde en zonder

ver*

Sluiten