is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe weereldt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Nieuwe Reizicer,

tot bevordering van het bekoorlijke en nuttige dezer ftad, die haer beftaen aen den godsdienst en hunne zorgen verfchuldigd is. Zijn grondgebied, tot aen de zee, is bijna overal bedekt met lusthuizen en tuinen, die het bekoorlijkfte tafereel uitmaken.

Het land is bijna het zelfde tot aen Macerata, aloude hoofdftadvan het markgraeffchap Ankona, de zetel van een' Bisfchop, en de verblijfplaets van 'sPaufen Afgezant, den adeldom, de kanfelarij en een geregtshof. Op het eerfte gezigt fcheen mij deze ftad zeer bevolkt, dewijl ik 'er aenkwam bij het eindigen van een* paerdenloop, dat is, een der grootfte feesten, en het eenigfte fchouwfpel, 't welk de meeste Italiaenfche fteden tegenwoordig hebben. De priesters en monniken maekten een gedeelte van dezen hoop uit, dien ik volgde tot op het plein, geheel met kluchtfpeelders bezet. Een dezer kwakzalveren verkoft kleene Maegdenbeel-» den, in glas befloten , en vertelde , om 'er het vertier van te bevorderen, duizend historiën , waerin zijne Madone, die niet van Loretto was, hare befcherming getoond had. Hij had tot famenfpreker een' ouden aep, die, over de waerheid zijner verhalen ondervraegd, door eene grijnzing antwoordde. De kluchtfpeelder verzuimde nimmer zijne vertelling te vervullen met meenigvuldige loftuitingen van de priesteren en monniken, van hunnen ijver voor het heil der zielen, van hunne deugdzame geftrengheid, van hunne bekommering' tot onderhouding van den

yre-