is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe weereldt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Driehonderd Zevenendertigste Brief, rri

het koningkrijk afteftaen, en de Regering in' eene loutere Adelheerfching te veranderen; maer dit ontwerp is van geene uitwerking, door de ftaetzucht van zijnen fchoonzoon, Tarquin de Hoovaerdige, die, uit ongeduld om te regeren, zijnen fchoonvader doet vermoorden, en zich meester van de kroon' maekt.

De nieuwe Koning verfiert de ftad met openbare geftichten; en terwijl men arbeidde aen de grohdflagen van een' tempel, door zijnen grootvader begonnen, vond men het hoofd van een* man nog volkomen in 't vleesch, anderen zeg4 gen van een paerd, dat buiten bederving gebleven was, en aen deze bouwing den naem van Kapitool deed geven. Dewichelaers, die voordeel uit de geringfte gebeurtenisfen trokken,, namen daer uit gelegenheid om aentekondigen dat Rome ten eenigen tijde de hoofdftad der geheele weereld' zoude worden.

Het ontwerp om een tempel aen Jupiter te bouwen was door Romulus zelfs gevormd, toen hij, na de fchaking der Sabijnfche maegden, zijne naeste nageburen overwonnen had. Zijne erkentenis aen de Goden boezemde hem die oogmerk in; en hij verkoos de plaets op den berg Tarpejus, een' naem , toen eigen aen den dubbelen heuvel, op Welken aen de eene zijde den tempel van Jupiter Capitolinus, en aen de andere zijde' een kasteel gebouwd wierd. Dus werd het Kapitool met reden het voorwerp van de eerbied des Romeinfchen volks. Zonder mij optehouden met het bepalen van de uitgeftrekt-

heid,