is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe weereldt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Driehonderd Negenenveertigste Brief, 73

„ de verzuimde wraek, een verhaast huwelijk ,, en uwe verontfchulding bewijzen dat gij fchul„ dig zijt." Hij trok tevens voort naer het koningkrijk Napels. De bevreesde Koningin vlugtte, met haren nieuwen echtgenoot, naer Proyence, waervan zij Gravin was. PausCIemens de VIde , wien zij toen de ftad Avignon en derzeiver grondgebied voor 80000 goudguldens verkort, de tegens haer ingebragte betichtigingen onderzocht hebbende, verklaerde haer onfchuldig. Door hare onderzaten weder te Napelsgeroepen, na het vertrek van den Koning van Hongarijen, verloor zij haren tweeden echtgenoot, en gaf weldra de hand aen een' derden, die korten tijd daerna overleed. Op den ouderdom van zesenveertig jaren, trouwde zij, voor de vierdemael, aen een jongerbroeder van hec Huis van Brunswijk. Dewijl zij geene kinders had, nam zij tot zoon aen Karei van Duras of Karei van den Vrede, haren bloedverwant, dien zij. met veel zorg had doen opvoeden, en wien zij hare nicht ten huwelijk' gegeven had. Dit gedrocht, aengezet door den Koning van Hongarijen , ftond op tegens zijne weldoenfter : hij werd onderfteund door Paus Urbanus den VIden, mededinger van den tegenpaus Clemens , dien de Koningin, op het voorbeeld van Frankrijk , erkend had. De eerfte gaf aen Karei van Duras het Koningkrijk Napels, waervan hijjo., anna vervallen verklaerde. Deze, om een verdeediger te hebben, en op het aenzock van ]j?aus Clemens , nam tot zoon aen Lodewijk E 5 van