is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe weereldt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Driehónderd Vierenvijftigste Brief. as?

tienmael vertoond worden. Dit gefticht, gebouwd naer het voorbeeld van dat van Turin, paelt aen het paleis der Konings, die 'er uit zijne vertrekken bedekt kan komen. Het is groot en prachtig; maer men hoort 'er naeuwelijks de tooneelfpelers. Gemakkelijke trappen eri fraeije gallerijen geleiden naer zes rijen van' kamertjes boven eikanderen. Verfierd met tapijten, fpiegelen, luisteren, tafelen en zitplaerfen, zijn zij ruim genoeg om tien of twaelf perfonen te kunnen bevatten. Men ontvangt 'er bezoeken; men fpeelt 'er ,■ men gebruikt 'ef verkoelden wijn; en zelfs houdt men 'ei? avondmael. De Italianen gaen niet naer het fchouwfpel alleen om het fchouwfpel; Zij trachten 'er zich op verfcheiden andere wijzen te Verlustigen. Misfchien brengt het geringe belang, dat in het algemeen in de vertooning hunner Hukken heerscht; veel tot dit gebrek van aendacht toe. Men ziet op het tooneel noch kunstwerken, noch verfieringen, noch dien rijkdom en die kostbaerheid in de kleederen, noch dien toeftel en die pracht, die wezenlijk fchijnen verknocht te zijn aen de gebeurtenisfen, waerin de goden en helden de ■voornaemfte rollen fpelen. Het getal der zangeren en zangeresfen is bepaeld op zes of zeven, drie of vier bovenftemmen, eene contr" alto of tweede bovenftem, het zij van man of vrouw, en eene tenore of middelftem voor de koningsrollen. De fpeelplaets alleen is zeer talrijk, onderfcheiden en goed, omdat in Italië Pa de