Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Driehonderd Zesenzestigste BRiEr. 155

uitdrukkelijk zijn. Men ziet bijzonderlijk vele nukken dezer fchildpren in het klooster van St. Mardjn, zes Italiaenfche mijlen van deze ftad. Dit klooster van Benediktijnen, dat aloud en rijk is, bezit nog eenige wetenswaerdige voorwerpen, als eene vrij welvoorziene boekerij, en een kunstvertrek , waerin eene fchoone reeks van aloude vazen gevonden wordt. Men begint 'er eene verzameling der natuurlijke historie en natuurkundige werktuigen te maken: maer dit alles komt op verre na niet bij een diergelijk kunstvercrek, 't welk de Jezuiten in hun genootfchapshuis te Palermo'hebben: dit is het fchoonfte en volkomendfte, 't welk ik in Sicilië gezien heb, na dat van den Prins van Biskari, te Katana. Niets ontbreekt 'er aen, dan dat het in beter orde moest zijn. De ftukken van eenig belang zijn eenigermate onder een' hoop van kleene beuzelingen begraven.

De wandelplaetfen dezer ftad zijn veel voortreffelijker dan die van Napels. Reeds heb ik melding gemaekt van de Marino: zij is de fraeifte van allen; aen de eene zijde is zij bezoomd door de muren der ftad , en aèn den anderen kant door de zee, vanwaer des zomers altijd een aengenamen wind waeit, IJder begeeft zich des avonds derwaerds , zoo mannen als vrouwen, fommigen te voet, an-» deren met rijtuig. De Overheid verbiedt 'er den toegang aen alle fakkels: men is verpligc dezelven uittedooven aen de Porta feliee- doorwel*»

Sluiten