Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Driehonderd Zesennegentigste Brief. 555

,, In 1559 verhief Paus Paulus de Vierde St. Omer tot een Bisdom."

„ De Franfchen belegerden deeze ftad, in 1638, doch op de nadering van de Legermagt van Picolomini, Hertog van Amalphi, Generaal des Konings van Spanje en den Keizer, waren zij genoodzaakt het beleg op te breeken. Met meerder geluk belegerden zij het in 1677, onder de aanvoering van den Hertog van Orleans, Broeder van Lodewijk den Veertienden. Zij vermeefterden de plaats op den ao April deszelfden jaars, na dat zij den vermaarden flag bij Casfel gewonnen hadden.''*

„ De ftad op zig zelve ziet er taamlijk wel uit; men vind er eenige aanmerklijke gebouwen. — De wandelingen buiten de ftad zijn verruklijk. De ongelijkheid van den grond en de vrugtbaarheid van den Oord brengen hier zeer veel aan toe. De groenten en andere leevensbehoeften zijn hier zeer goedkoop."

Vermits gij, Mevrouw! mij betuigde zeer veel belang in deeze ftad te ftellen, heb ik, in deszelfs befchrijving, een weinig breeder uitgeweid. Ik moet u echter gulhartig bekennen, dat ik u in 't vervolg met foortgelijke befcbrijvingen niet meer zal lastig vallen: wanneer gij er één geleezen- hebt, is het zo goed, of gij .ze allen geleezen hebt, zo zeer gelijkenze elkander.

Van St. Omer zetteden wij de reis voort naar het Bouloanois, waarvan de oostzijde

aan

Sluiten