is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vierhonderd Tiende Brief. 79

de gewasfen. De falicac of foude maakt men hier. Men heeft er mijnen "van ijzer, loot en zeer kostlijk marmer, bekend onder den

naam

zij, te beletten, dat er geene verfchillende godsdienftige Gezindheden in onze Staaten gevonden worden, dan zullen Wij echter nooit dulden dat zij de bronnen Tan twisten en wanorder tusfchen onze Onderdaanen worden. Wij hebben ook de kragtdaadigfte maatregels genomen, om te voorkomen, dat er geene nadeelige Verbintenis, fen ontftaan. De Roomschcatholijke Godsdienst, van welken wij het geluk hebben belijdenis te doen, zal, in ons Koningrijk, alleen de Rechten en Eerbewijzingen van den operibaaren Godsdienst genieten; terwijl onze Onroomfche Onderdaanen, verfteeken van allen invloed op de order, in onze Staaten vastgefteld, onbevoegd verklaard, nu en voortaan, om ooit eenig Lighaam, of Ge* nootfchap in ons Koningrijk uittemaaken; onderworpen aan de gewoone burgerlijke fchikkingen, betreklijk hst onderhouden der.Feestdagen , geen voordeelen door deeze Wet zullen genieten, dan die het natuurlijk Recht ni^t veroorlooft, dat wij hen weigeren en onthouden, als'de bevestiging hunner Geboorten, Huuwlijken en Af. dervingen; ten einde, even gelijk alle anderen onzer Onderdaanen, de burgerlijke voorrechten te genieten, die er uit voortvloeijen. Om deeze en andere redenenen hebben wij, na het advis van onzen Raad en onze beste weetenfchap, volle magt en Koninglijk gezag, geZegd, vastgefteld en bevoolen, dat door dit ons tegenwoordig «euwig en onherroepelijk Edi<ft, zo als wij het volgende zeggen, vastftellen en beveelen ....

» * #

Hier op volgen zeven en dertig artikelen, hoofdzaaklijk het volgende behelzende.

Dat de gebruiken, in 't (luk van Huuwlijken, Geboorten en Afftervingen, dezelfde zullen blijven, voor de Roomschgezinden. Dat