Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 De Nieuwe Reiziger.

juicht. De geftrenge Camus alleen en de Heer Biauzat waren niet zo gemakkelijk te paaijen. Wat zijt gijlieden ligtzinnig! riep de eerstgemelde, met eene foort van verontwaardiging uit, en hoe fchielijk werken de eerst ontvangene indrukfelen, zij mogen dan kwaad of goed zijn, op uwen geest'? Ik wil den Heer de Montmorin niet vooraf veroordeelen; maar vorder evenwel, dat er Commisfarisfen benoemd worden, om bij de Municipaliteit, en in de Bureau der buitenlandfche zaaken, de Registers der Paspoorten te onderzoeken!"

„ Deze eisch werd, toen men aan 't bedaaren en overweegen kwam, zoo billijk bevonden dat de Vergadering bet voorftel in een decreet veranderde, en, benevens den Heer Camus zeiven, nog drie andere Commisfarisfen, Roederer, Gourdon en Muguer, benoemde, om naartezien, of het gemelde Paspoort op de Registers vart de Bureau der buitenlandfche zaaken aangetekend ftond, en op welke motiven het ware afgegeeven geworden."

Het volk fcheen met dergelijke rechtvaardigingen niet zeer te vreeden te zijn. Het vergaderde in menigte voor het Hotel van dien Minislter, en het was niet dan door héE vertoon van een fterke arm, dat men het belettede, in de dolfle wraakoefeningen, op de bezittingen van den verdagten Minister losteberften. Bij alle dergelijke geleegenheeden toonen de Franfchen hun begonnen werk re

\ wil-

Sluiten