is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over Texel en de naby-gelegen eilanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 70 )

rekenkundige en Helkundige ondervindingen; in een hoek _]ag eenig droog hout; in het kleine fchoorfteentje een weinig asch; en in een vengfterbank een zwart uitgerookt pypje by eenige boekjes, wier omfiagen zoo zwart waren, als het pypje zelf; verder met den man in gefprek raakende, was ik verwondert over zyn juist oordeel, en gepaste redeneeringen; doch naderhand navraag naar dien man doende, vernam ik, dat hy één van de beste.rekenaars was, en' meenigmaal den prys behaalt hadt wegens hetoplosfcn van voorftellen, die door fchoolmcefters en andere liefhebbers van dc cyfferkunst van tyd tot tyd waren uitgegeeven; deeze man won zyn fchraalen kost met eenden te vangen , en bragt het overige van zynen tyd in eenzaamheid met leezen en letteroeffeningen door • hy fcheen weinige of geene vooroordeelen te hebben; en als men zyne wooning betrachtte, mon men waarlyk wel zeggen, waar is de Wysbegeerte toch gaan huisvesten!

Maar in plaats van onzen weg verder door het land te neemen, zullen wy weder lings af flaan naar den dyk, dewyl wy, over den dyk gaande een vast pad kunnen betreden , daar wy anders veele flooten over kleine balkjes zouden moeten overgaan.

Dus dan voortgaande, vinden wy, eer wy aan het oude Schild koomen, de nieuw gemaakte haven; op dc plaats, alwaar dezelve is gc»r?ven was reeds tc vooren eene groote kolk, door ee-en mbraak veroorzaakt; hier deedt men zyn voordeel