is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over Texel en de naby-gelegen eilanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 91 )

zonden zyn, indien hunne vader en grootvader zulke boomen geplant hadden; en of zy hunne kinderen niet lief genoeg hadden om 'zoodanig voordeel aan dezelve na te laaten ? een dom ftilzwygen was al wat hier op volgde; toen bood myn vriend aan, om hun dc boomen, zoo tot omcingeling hunner wooning, als tot het maaken van eenenboomgaard, voor niet te geevcn, indien zy den grond door hunne kloeke zoonen wilden laaten omfpitten , en de boomen wilden planten ; zy zagen eikanderen aan met gezigten, daar het mistrouwen op gefchildert ftondt; die edelmoedigheid (treedt zoo zeer tegen hunnen imborst cn beginfelen, dat zy het aanbod niet durfden aanneemen, maar weigerden, door te hërhaalen het geene zy reeds gezegt hadden; en de jongens voegden er by, dat zy dan niet zouden kunnen uitzien; waar in hunne verregaande luiheid mede haaren rol fpeelde, dewyl de zoons begrepen, dat zy dan eenigen buitengewoonen arbeid zouden moeten doen.

Ook heb ik zelf de ondervinding gehad, hoe verre de eigenbaat van die boeren zich uitftrekt; op de jagt zynde, zog ik een fchaap in eene modderfloot leggen-, hetwelke zich.byna niet meer verroeren kon; ik ging zoo diep mogelyk in het water, en deedt myn best om het dier te redden; maar alle mync poogingen vrugtcióos zynde, wierdt ik afgemat, en zag naar hulp om ; eïndelyk zag ik een boer van verre in het veld ; ik wenkte; hy kwam nader, en ik riep hem om my te helpen; maar na wat getuurt te hébben, zeïde hy , dat ts myn fehaap G ' •*