Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6* Beknopte Bcfchryving der

48. jaaren voor Chriftüs Geboorte ten volle veroverd.

De C a t t 1 zyn een oud Duitfch Volk , Vrienden en Bondgenooten der Romeinen, tervvyl de overige Europeanen hun cynsbaar waren; zy vertrokken uit Duitschland, om dat zy byna altyd, om den op hunne gemee«e Vyanden behaalden buit, twiftten, hen eindelyk dwongen het Land te verlaten, dat zy daar bewoonden : zy wierden Batavieren genoemd, na de twee Broeders BaTo, die hen van 'tRoomfehe Juk bevrydden, en hadden onder andere berugte Hóófden, eenen Claudius Civilis; (uit welken de Heeren van WaiTenaar gefproten zyn,) die een vermaarde Zeege op Aquiiius omtrent Embden behaalde, van waar hy de Romeinen tot by Keulen verjoeg.

Maar wat de F r a n k e n aanbelangt, diend Jcortelyk aangetoond te worden , dat het Woord Frank is een benaaming van een Verhand, en beteekend in hunne Spraak Vry, of gelyk anderen willen Onhandig, niet gewend overheerd te worden, onverwinnelyk; zy droegen deeze Naam, om dat zy zich nimmer de Roomfehe Mogenheid hadden Willen onderwerpen, of om dat zy zich daar van vry gemaakt hadden.

Van alle geheugen af, vind men dit Land met de naam van Belgium bekend.

Lenige willen dat het dus genoemd zy van den Aard en Inborft der eerfte Bewoo-

ners,

Sluiten