is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïoa G, F a a r |

Befchuldiging, Wroeging, Verwijt en Wanhoop zich inet hem vereenigen, om den Reiziger te overmeesteren, dia agter het G<^e</ fchuilende op nieuw aanklopt, waar op de poort geopend, en Christen binnen gelaaten wordt| terwijl de Helvorst met alle zijne vloekgenooten, de vlugt moet neemen.

Christen worde van Genade vriendelijk ontvangen , en hoort uit haaren mond berigt, dat hij tot een dienaar van haaren grooten Koning verkooren is, terwijl zij hem ook verder den weg van Verlosfinge openlegt, waar na hij met Genade en Liefde het avondmaal houdt, in eene groote zaal, welker wanden behangen waren met gefchilderde tafereelen, betrekkelijk tot 'sHeilands leven, lijden en verheerlijking, die zij aan Christen verklaart. Na dat Christen in bet paleis, van Genade vernagt had, ontvangt hij van haar eene rol, naar welker voorfchrift hij zich moest gedraagen, en tenens eene kaart van de allernaaste wegen naar de Hemelftad, terwijl ook de zijpaden, welke hij'te vermijden had, daar op aangetekend waren. Dus gaat dan de

Sioniec gemoedigd op de reis. Welhaast wordt hij

befprongen door Begeerlijkheid, Verdorvenheid en derzelver ftoet, maar hij behaalt de overwinning. Op gelijke wijze geraakt hij gelukkig door de landftreek , waar Gierigheid, Weelde, Valscb Vermaak, Overdaad en der-,

gelijke vijanden hem aanvallen. Dan in de oorden van

Onrecht, Geweld, Dwinglandij en Moord wordt hij gegreepen, en, na zwaare mishandelingen, in een duister hol

geworpen. Hij blijft nogthans op God vertrouwen,

en verduurt kloekmoedig den bevigen aanval, dien Satan op hem doet, tot dat hij voor den Raad geroepen, en zich verantwoord hebbende, ook dit gevaar ontkomt, wijl zijne vijanden , door hooger hand. belet worden hem kwaad te

doen. Christens weg lag door 't Landfchap Tegen-

fpoed, waar alles hem een allerakeligst vooruitzigt gaf.

Maar hij ontdekt aan de zijden van dien weg een aangenaam pad , waar op verfcheidene menfchen' wandelden, en het fchijnt hem toe, dat dat pad hem ook ter plaatze

zijner bedoelinge brengen zou. < Zijne landkaart, en

het berigt hem door Genade gegeeven, vorderen, dat hij

door 't oord Gebrek reizen moet. Hij wenseht hei

echter anders, en zet zich aan 'c begin van den weg neder. —- Welhaast komt Bedrog onder de gedaante van eenen Grijsaart bij hem; dees wikkelt zich met Christen in ge{ O fprek,