Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3f46 J. J. BjÖRNSTaHLS

en te dier gelegenheid, over het, in de geleerde wereld, thans alom bekend keurig Werk van Wood, betreffende HoiWERUS, het geen aan den Heer Bj0R.NSTHa.LS,

door eenen van die'Heeren, werd vereerd, over den

Geneeffchen Boekbewaarder Diodati, zijn huisgezin en

voorouders , ■ over de Bibliotheek dier Stad , haare

Handfchriften (*) en verdere bijzonderheden. Onder de eerfte is merkwaardig een Handfchtift van le Trefor de Brunet, die reeds veertig jaar voor het jaar 1300 van het compas, als van eene bekende zaak, fpreekt, en een ander, bevattende de verklaaringen van Beda over vèrfcheiden Boeken des Nieuwen Testaments; 'in die der Brieven van Johannes vindt men 1 Johannes V: 7. niet, „ dienvolgens," zegt onze Schrijver, „was dees text, ten tijde van Beda, dat is in het begin der agtfte Eeuw, niet in den Bijbel." Dit befluit is niet wettig, men kan uit het weglaaten van deeze plaats door Beda alleenlijk dit gevolg trekken : dat zij in het Handfehrift, door hem gebruikt, niet geleezen werd; maar geenzins dat die plaats toen nog niet in den Bijbel was; wij zullen van dezelve dra, ter gelegenheid van een ander Werk, iet nader moeten zeggen.

■ ■ Hier op volgt een bericht van de Boekerij enz.

van den Heer Hennin, van den Heer S aussure,

J van de Geneeffche onlusten , van welke de jongfte

narichten leeren, dat veelen toen reeds niet zonder grond geloofden; dat het vuur van oproer maar onder den asch half gedempt lag, (de Leezer herinnere zich hier het bovengezegde van het verval der zuivere Leer aldaar en

denke dan verder door) van een meisje van vijaien

jaar, dat nu zeven jaar eene levende flang zou in de maag

gehad hebben , van de kunstige horologiën , welke

men te Geneve maakt; de Kunftenaar Mo rand hadt een uurwerk, met een klokkefpel, in een ring, onderhanden , dat drie airtjes zou fpeelen. De Brief eindigt

met een Nafchrift over de kropgezwellen.

De

I" (*) Van de Handfchriften deezer Bibliotheek vindt men een zeer goed bericht in he.t naderhand uitgegeeven Werk: Cataltgue raifonné des Man^/crits confervés dans la Bihliotbeque de la Vdle et liepublique he Ceneve par Jean Senebier. Geneve 1779. Zie Le Joum. des Sgavans de Juillet 1780. p. 269-286. d'Aout 1780. p. 34-35. De Jlgemcerie Bibliotbeeü, III. D. bl. 561-563-]

Sluiten