Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434 J- W. K u m p e t

Mengelfloffen van J. W. Kumpel. Foor Rekening van \ den Aucteur, en zijn te bekomen te Leiden, bij Luzac en van Damme. Behalven bet Foorwerk , 94 bladz. in gr, 8vo. De Prijs is f - : 16 : -

Dh kleine Bundeltje van Dichtkundige Mengeljlofen . ' heeft bij ons gunstige gedachten verwekt voor den ; Dienter, die zijnen jeugdigen leeftijd aan de fchoone Kunst heeft toegewijd, en, 't zij hij zijne oorfprongelijke genie volge, of wel andere Dichters, bijvoorbeeld Young en Hauer, nazinge, blijken geeft, dat hij niet ontbloot ï j is van die talenten, welke tot het vormen van eenen Dichter vereischt worden. Ook prijzen wij hem in deezen, dat || meestal ernstige onderwerpen de ftof zijner Dichtoeffenin- B gen uitmaaken, en hij dus de Poëzij toewijdt aan zaaken F welke best met derzelver hemelfchen oorfprong overeen- ¥ ftemmen.. Ziet hier eenige Coupletten uit hetDichtftuk, f!: dat den titel heeft van Betrachtingen, en waar in de Dich- fc ter deeze uitweiding heeft over 's Heilands gadelooze zon- I • daar'sliefde: m.

„ Hij lijdt, wijl 't menschlijk leed, 6 wonder i God zelfs griefde, S God, in dat lijden, roept God zelf om bijftand aan. Toen ging uw broederfchuii, ó zilverblanke Maan! Toen fldderde natuur, wie kan uw menfchenliefde,

ó Oorfprong van het licht! verflaan? Iia

Wat kon d'Almagtige tot zulk een daad beweegen ?

Wat, dan zijn menfehenmin, die voor geen lijden zwïgt* Van zijn Regtvaardigheid gevoelt hij al 't gewigt, II God bukt voor 't kruis, hoe zwaar die 'logge last mag wecen 11] , Hij is voor Golgotha nog ligt.

öWondre Liefde! heeft ons lot u dus bewoogen?

6 Sterke Emanuël! daalt ge uit het hemelhof?

Vernedert de Almagt zig, vernedert? ja? tot hof, Beweegt dus onze val het Godlijk mededoogen Van hem, die weidt in englenlof.

Of wint ook de Almagt iets, als wij die ijvrig eereu?

Is ons behoud haarmit, aan haar, die niets ontbreekt?

Die duizend wezens fchept, als zij flechts wil en fpreekt? Neen, mensch, zij neemt uw geest, doet 11 in (tof verkeeren, f Daar 't aanfehijn der natuur verbleekt.

ê Won-

Sluiten