Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f12

Marmont- __

Zedelijke Vertellingen. Uit bet Franscb van den Heer Marmontiu, , Historie-Schrijver van Franrijk , en {én van de veertig Leden der Franjche Akadernie. Drie Deelen. Met Plaaten. Tweede Druk. Te Amfterdam bil de Wed. van Üsveld en Holtrop, 1778. Te zamen, behalven bet Voorwerk, 1183 bladz. in$vo. De Prijs « / 5 : 5 = -

Her is bekend , dat in den jaare 1768 de Uitmuntende Ferbaalen van merkwaardige Gebeurtenisfen, voorgefteld door den Heer Mak mom tel, en volmaakt doorden Schrijver van den Berlijnjchen Wijsgeer, in drie Deelen, onzen Landgenooten zijn medegedeeld. Deeze zelfde Verhaalen worden, hier op nieuws, en door eene nieuwe Vertaaling uitgegeeven. Doch hoedanig het onderfcheid, tusfchen deeze beide zij, en wat dien aangaande ter beoordeelinge aan het publiek, welke het beste ingerigt en uitgevoerd zij, worde oyergelaaten, geeft dees Vertaaler in zijne. Voorrede aldus op : „ De eerfte Verraaler en ik (zegt hij) hebben beiden ons een yerfchuMend plan in de. uitvoering voorgefteld en gevolgd. Hij heeft op de meeste plaatzen het Iosfe, het vrije, aan het klaare, gelijk hij het noemt, opgeofferd, en zijne vrees om eenige duisterheid' ever te laaten, heeft zijne pen dikwijls te ftijf gemaakt, en, de Ichrijfwijs van den Aucteur , zijn vloeienden ftijl, ert, bevallige uitdrukkingen, niet altijd even goed doen volgen. Ik heb' mij een ander plan gemaakt, en zoek alle de verdiensten van deeze nieuwe vertaaling in het zoo naauwkeu-, rig mogelijk volgen van den Auaeur te doen beftaan. Ik heb dus de opfchriften zijner Vertellingen, en de plaatzing derzelven naauwkeurig behouden, en iteeds voorgenomen, mij liever van een min nederduirsch , maar gebruiklijk^ woord en uitdrukking te bedienen, dan den draai der oorfprongelijke fpreekwijzen te veranderen , en , (overtuigd dat het niet ligt mogelijk is den bevalligen Marmontel hier in voorbij'te flreeven,) gevolgelijk te verminken.

■ Of mijne uitvoering aan mijn plan beantwoorde, en

of dat plan beter zij, ftel ik liefst aan het oordeel van een kundig en onpartijdig gemeen. Het zoude niet vrien¬

delijk zijn iets tot nadeel van mijnen voorganger te zeggen, daar ik het voordeel heb, dat hij mij ten minften den weg gebaand, en, al was mijne vertaaling nog zoo veel beter,

dus.

Sluiten