Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZBX»l_rj_K YïSTEL-IKCKB, S-£

dus gelegenheid yerfchaft heeft, zijne misflagen te verbeteren. . . ,

„ Schoon dus deeze verraahng niet volmaakt is door det, Schrijver van den Berlijnfchen Wijsgeer, of van eenig ander'bekend of onbekend werk, fchoon ik de Vertellingen I niet gewrongen heb om ze juist in Nederland te doen gebeurd fchijnen, fchoon ik de naamen der fpreekende perfoonen niet op den kant gezet heb, gelijk irr de zamenT fpraaken van eene grammatika, en fchoon ik eindelijk daar geene ftijve zedelesfen. agter aan gevoegd heb', welke, zijn de Vertellingen goed , ieder een noodzaakelijk voor zich zeiven maaken zal, en die dan eerst eenig uitwerkfel kunnen voortbrengen , wanneer onze eigenliefde ze ons in het vleiend daglicht van eigen uitvinding voorftelt; fchoon deeze vertaaling, zeg ik', alle deeze vaordeeien mist, heefe dezelve 'er daarentegen eenige anderen, waar voor de Leezer ons gewis meer dank zal weeten , namelijk voor de bijvoeging van eene' Vertelling, die als van den Heer de Marmontel wordt opgegeeven, onder den naam van het gelukkig Huisgezin; en wel inzonderheid van zijne Verdediging van den Schouwburg, of'overiveeging van den Brief van den Heer Rousseau , Groet Burger van Geneve, aan den Heer d'Alembert, over de Schouwburgen. Öet eerfte ftuk hebben wij om zijne zedelijke, nuttigheid overgenomen , en het ander handelt over een onderwerp, daar onze Nederlanders, zedert eenigen tijd, inzonderheid belang in ftellen."

Over de denk- en fchrijf-wijze van den Heer Makmontel behoeven wij, om dat ze reeds lang bekend is, en te minder daar wij flegts eene nieuwe uitgaaf van dit zijn Werk aankondigen, ons niet uit te laaten. Hierom zeggen wij alleenlijk, dat deeze Vertaaler in zijne onderneeminge gantsch niet ongelukkig is geftaagd, maar aan zijn voorgefteld plan zeer wel voldaan heeft. Des zullen zij, die de Schriften van deezen Aucteur met oordeel weeten te gebruiken en het nattige daar uit te trekken, zich van deeze uitgaave gereedelijk bedienen, welker druk ook zeer zindelijk is uitgevoerd.

Sluiten