Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITTREKZELS en BEOORDEELINGEN:

VAN

BOEKEN.

Voorbereidzelen tot Verklaaring cn eene fchetswijze Opheldering van Salomons Prediker; door G. Bonnet, Doctor en Profesfor der H. Godgeleerdheid, en Acade-\ mie-Prediker, te Utrecht. Eerfte Stuk. Te Utrecht, hij A. van Paddenburg, Academie-Drukker , 1781. I42 bladz. in gr. 8vo. ' De Prijs is f 1:6:-

Door de uitgaaf van dit Eerfte Stuk voldoet de Hoogleeraar Bonnet aanvangelijk aan het verlangen van. zeer veelen, het welk hij niet alleen door zijne Leerredenen over Salomons Prediker gehouden, maar ook door eene belofte, van zijnen arbeid over dit Bijbel-boek door den druk te zullen gemeen maaken , zeer fterk had doen1 plaats grijpen. Die belofte, gelijk Zijn Hoog Eerw. in de "Voorrede zegt, zou al eerder zijn uitgevoerd geworden, indien niet veele beletfels, welke alle aan den Leezer te melden onnoodig is, zulks vertraagd hadden. Een der' voomaamfte was des Hoogleeraars onzekerheid omtrent de wijze van uitvoeringe. „ Had ik, zegt hij, veeier beo-eerte , en eigen gemak, in aanmerking genomen , een groot aantal Leerredenen , waar in ik Salomons Prediker verklaard, en ten nuttig gebruik toegepast heb , zou_al, voor een geruimen tijd', het licht hebben kunnen zien. Dan hier toe kon ik niet befluiten. Eene doorgaande uitlegging, gepaard met' eene zedekundige uitbreiding, kwam tnifhèt gefchiktfte voor. Doch, bij nader overleg, dacht mij best'te zijn, alvoorens, benevens eenige voorbereidzelen tot de verklaaring van dit boek, eene ophelderende fchets van het zelve te geeven. Hier van is dit het eerfte ftuk: een tweede, 't geen het overig gedeelte des Predikers behelzen moet, hoop ik zoo ras te doen volgen, als mijne bezigheden toelaaten; om naderhand, fpaart God mij gezondheid en kragten, in een groot er werk, ten aanzien van den woordelijken en zaakelijken zin, die bijzonderheden te ontvouwen, welke in deeze korte fchets flechts aangeftip: en meestal veronderfteld zijn.

Nieuwe Ned. Bibl. Ifte Deel. N. 10. Mm Dit

Sluiten