Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13 BESCHR YVING hunner dapperheid: Zy dienen byna nooit te voet en maaken de fnelfte ruiiery uit, die men ergens vinden kan. Voor ongeveer 200 jaaren had dc Khan eene keurbende van 800 uitgeleezene Gothen te voet, en het Or.tomannifche hof befchikte hem eene Wacht van 2000 man te paerd. Ieder Tataar is Soldaat en koomt op de eerde order van den Khan op de door hem beftemde plaats. Doch veele zyn of te oud of te jong om te dienen en meestal zeer flecht toegerust. De Ryken zyn met eenen . fabel, fnaphaan en twee pistoolen gewapend; maar de meesten zyn alieenlyk van boog en pyl'en of eene houten lans in het vuur gehard en van vooren fcherp voorzien. Van eene zeekerc order in hunne Krygsverrichtingen zyn zy ten eenemaat onkundig. Dc Krim alleen is in ftaat 80,000 man op den been te brengen, die in dapperheid alle de andere Tataaren van den Khan ver te boven gaan.

Die van de Krim zyn in vier zwermen of benden verdeeld, by hen Aïmaklar , Kabeïleier genoemd- De cerfte is die der Chirinen: de tweede der Bahrinen , eene zeer oude bende, die in het jaar 1387 de zyde van Toktamyche tegen TimourBeghj koos: de derde der Manfouren of Monfouren, en de vierde der Soutchcuvouden. Deeze benden hebben ieder haare eigene Beghjs, Kyrym Beghjleri genoemd, waarvan echter, die der Chirinen de voornaamfte en na den Khan de eerfte perfoon van Staat gereekend word, fchoon hy voor Kalgha. Soultan heeft moeten onderdoen.

De

Sluiten