Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 234 )

«mbagtslieden — wie de onmenschlijkheid met fchuldenaars — wie de tirannige en kwellende voorvallen met huisgen ooten — wie de ondankbaarheid der genen, die daaghjks weldaaden genieten — wie alle foorten van hemeltergende liefdeloosheden optellen — die zoo veele huizen, werkplaatzen vertrekken, hoeken en draaten van Nederland vervullen en bijna in den afgrond drukken?...

Dit is uw beftaan, 6 wijn Vaderland! dagen! geheele dagen zouden niet toereikende zijn, om alle de 'zonden op te tellen, die waarfchijnlijk, in eenen kleinen kring

van Nederland, op éénen dag gepleegd worden! maar

de dag des oordeels zal toereiken — om dezelve allen in het licht te dellen! De eeuwigheid zal lang genoeg zijn, om dezelve die genen , die zich niet bekeerd, op zijn hoofd te doen nederdaalen! -ó gerechtsdag! wie kan u verdragen» — wie u uitharden é eeuwigheid! — wie niet liever hier 'zijn hart fcheuren en zich bekeeren, hier de blijdfchap van den godsdienst'gevoelen , dan daar de kwelling van eeuwig te haaten en gehaat te worden! —-

Wat zal het lot zijn van Nederland indien wij in onze zonden voordleeven? — Befchouwt het einde van Athemen , Corinthen , Carthago , Tirus, Sidon, Sodom, Co~morra , Jerufalem en gevoelt dan het naakend lot'uwes

Vaderlands! Dit altans is zeker, wij zien reeds de

gevolgen van den onderlingen tweedragt. — De Koopmanfchap, zeevaard, fabrieken, trafieken, kunften en wetenfchappen kwijnen — de Godvrucht zucht en de Ondeugd zegeviert.

Het eenig middel, om het verderf te ontvlieden en het land te behouden,is de bekeering. —'t Is niet genoeg, dat wij plegtig famenkomen.onze zonden belijden , beloften van

bekeering doen, dit hebben wij dikwerf gedaan God

eischt eene verandering des harten. _ Wel aan mijne Landgenooten! — laten we onze zonden op den aanftaanden boetdag plegtig voor God belijden, 'er geen ééne verzwijgen of bemantelen;zulk eene verootmoediging is den Heere aangenaam. — Laten wij hem, onzen Rechter, op de verdien0eni yan christus, om genade foieeken ; dit hoort God

gaarn,

Sluiten