Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 39 )

Daar nu zulke herbergen doorgaans een dag reizens vsn elkander aflagen, (*) had men 'er hier en daar vooral een in de onbevvoondfte en ruwde ftreeken. — Dk was een herberg in de woestenij, alwaar (althans in twaalf uuren in het rond) geen mensen te vinden was. "Elk begrijpt, hoe zeldzaam in vroegeren tijd, toen men zoo weinig reisde, in zulke afgelegene herbergen een mensch kwam vernagten, en hoe eenzaam daar door het leeven was van zulk een waard. Op zulk eene Herberg nu, op zulk eenen Waard wordt'er bij je rem ia gezien. 'Er wordt toch gedoeld op het verlaaten van eene overfpelige vrouw door haaren man, welke zich na de eenzaamste wooning begeeft, die 'er te vinden is, — die waard wordt in eene Herberg in een woestijn. Dit wordt nog duidelijker, wanneer wij opmerken dat 'er in de plaats van — och dat — itt hec oorfpronglijke eigenlijk ftaat — wie fielt mij. wie maait mij, wie geeft mij — in de woestijn een herberg voor de reizenden. Dat wil zeggen, och dat 'er iemand was die mij in de woestijn, waar bijna nooit of in ' t geheel niet iemand rei«t, een herberg bouwde en mij daar in tot bewaarder aanftelde — dan zou ik mijn volk verlaten.

Het is ondertusfehen opmerkelijk, dat de Herbergen in het Oosten van zulken vroegen oorfprong zijn, dat wij zelfs jacobs Zoonen , toen zij met koorn uit egypt en kwamen , al in een herberg aantreffen, (T) alwaar zij ontdekten, dat hun geld boven in hunne zakken (dat is de mond der zakken) was. — Toen moses uit Midian op Gods bevel naar Égypten trok, om zijn Volk te verlosfen kwam hij met zijne Huisvrouw zippora ook ineen herberg, alwaar zij

haaren Zoon hefteed.

Dat 'er te Bethlehem ook een herberg was, weten wij uit het berigt van luc as. (§) Dat maria enjosEPH danriu geen plaats konden vinden,laat zich ook zeer gemakkelijk be-'rij. pen. Menfchen toch , welke bedienden konden voorafzenden, zullen alle de vertrekken hebben laten bezetten zelfs lang voör dat zij zelve kwamen. Indien maria en josepr in de paardeftal zijn geweest, dan was die Herberg niet gelijk die der Arabieren, waar van D'ar vieux gewag maakt,

alCO I'et Hebreeuwfclie woord betekent daar van ook eigenlijk een plaats, waar men vernacht, (f; Gen. XLU: 27. (§) luc. II» 7.

D 3

Sluiten