Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 235 )

Zeerwel heeft mosche op deze plaats aangemerkt, dat moses eigen woorden , wanneer wij den grondtekst inzien , deze verklaaring bevestigen. Daar ftaat eigenlijk: zij naamlijk loths huisvrouw, zag te rugge , agter hem. Wilde moses hier door alleen aanduiden het te rug zien van de Vrouwe , waarom voegt hij 'er dan bij agter hem naamlijk agter loth? Wanneer iemand met eenen anderen reist , en zijn medereiziger voorgaat, zo volgt van zelve , dat hij agter om ziende, agter de rug

van zijn medereiziger is. Indien moses derhalven

door die woorden, zij zag te rug agter hem niet anders heeft willen aanduiden, dan het te rug zien van loths huisvrouw naar Sodom , dan zijn de woorden agter 'hem te eenemaal overtollig. —— Maar dit kunnen wij van zulk eenen zinrijken Gefchiedfchrijver , als moses, niet

vermoeden. Uit dien hoofde dunkt het ons veel

overeenkomftiger den fchrijfftijl van moses te 'zijn, dat wij de woorden dus lezen: loths huisvrouw zag te rag , en keerde zich agter hem , dat is : zij fcheidde zich van hem ; zij ging te rug. , Verwondert u niet, lezers! over de bijvoeging van de woorden zij keerde; dit is noodzakelijk om de woorden agter hem eenen zin te geven —— ook is het een taaleigen onder de Hebreën één tijdwoord te ftellen en het andere daar on« der te verftaan ; gelijk den taalkundigen bekend is, eu van hem door vele voorbeelden kan bewezen worden. Wanneer wij de gefchiedenis nagaan , dan worden wij'

nog te fterker in deze gedachte bevestigd. Loths

huisvrouw moest voor het opgaan van de Zon de Stad

verlaten en dus met dezelve alle haare goederen

en kostbaarheden , waar aan het de Vrouwen toen reeds

niet ontbroken heeft (*), agterlaten zij hadde ook

zeker een fterke neiging tot die plaats, als zijnde daar waarfchijnlijk geboren , hebbende daar haar bloedvrienden en wordende gehouden voor een der vermaakelijkfte oor-

dea

m ^.sf. :]i-X .»»-\ f")

(♦) Gen. XXIV: 53.

Gg 2,

Sluiten