is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienstvriend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 227 )

Jm !« m ons aan voornaamere herders, die zich op hun Sn in hmne te ten onthielden, denken doet Voor de £ïhet mbuurig vlek gefchikter verblijfplaats om Sar rost en verblijf te nemen. Onze lieden, m .tegendeel, Évenden £gt over te veld, en houden, het z„ beurt om b rf etzijVftmcnlijk, de moeielijKe nagtwagten over SS "zij grootet. 't Zij kleiner, kudde. Echter behoeï" ni allen, hoe ^el of weinig in geta , met even laag ï ft t noch iemand van hun van het uitfehot des vo ks Ie v e t e zijn- Het kan zelfs, hoewel wij 't met verzekerd bet km zeer wel zijn, dat zij zoons van meer of mm ve mo> ende, of zelf eigenaars en bezitters van hun bijheb!3 «2?ft«t welk zij, met de hunnen, hoedden en bew ahen geweest zijn. Het kan ook zijn, wie zal dat rondtu oc 'nen" dat z j hutten hadden. De Griekfche tiMft èeeft of neemt, in k opzicht, niets. Er blijft, evenwel, on dituVchen beiden op te merken, plaats genoeg over om in l m bevestig te zien, dat 'er bi, den Heere geen a nu mi ' des perfoons is, maar dat al wie I cm vrees nl

hem aan-enaam is. Dezen lof Verdienen onze mannen doo. hun 33ïedrag. Zij laten de eene nagtwsak na de m

dat wii weien, welke der vier nagtwaaken hunne vlijt bekroonde, maar zij houden, vlijtig en onvermoeid de wagt ove? hunne fchaapen, hunne gefamenhjk b^engefchaarde, of verdeelde driften, 't welk alles onzeker is en gun nen mneni oogen geen flur.p, noch Mmering. Hun vee l g , toch waarschijnlijk, in geen ftallingen noch kooien of onder andere genoegzame befchutdngen, maar onder den open hemel en was dus, van alle kanten, in meer dan een geS Waartegen hetzelve alle mogelijke voorzorg, het vvaakènd oo " der herderen nodig had, om het zoo tegen allen toeval en fchadc, van binnen , als tegen alle verontrusting en Sigheid, van buiten, wel te behoeden. Hier zouden wiröiVe herders voor eene wijle laten varén,indien het hier 7 plaats niet ware, alvorens eene bedenking op te losfen, Hoe toch ftrookt al het gezegde met den gemeenlijk ondaJSden tijd des jaars? Is dan het hart van den winter geuSm »* de kudden in 't open veld te vernagten Neen zeker En men heeft, hierom, met rede , voorlang, getwijfeld, of de gewoone veronderstelling, hoe algemeen ze oX Christenen moge zijn aangenomen , wel op dugtige »: of liever, men heeft ze met recht beginnen