is toegevoegd aan je favorieten.

De godsdienstvriend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hcïd leidt ons niet flegts door haare algemeene Voorzienigheid' rot een eeuwig geluk; maar zij is zelfs zigtbaar, lichaamlijk in den perfoon van jesus Christus, van den hemel tot ons op aarde gekomen. Vol van genade en waarheid kwam de Eeniggeboorne des Vaders , het volmaaktst evenbeeld der oneindige liefde, der liefde in 't handelen, en der liefde in het lijden; en fprak liefde, ademde liefde en badt liefde! —— Liefde, onvergelijkelijke, onuitfpreeklijke liefde washet, die het land doorging, goeddoende, en leven en gezondheid, waarheid en deugd, kennis en aanbidding, liefde en navolging va» God verbreidde; — liefde, die zich voor elk een overgaf, opofferde, geenen wil hadt dan Gods wil, elk een' ten dienfte ftond, alle krankheden, alle ellende, alle zonden op zich nam en droeg, en uitdelgde; — liefde, alle verwachting, al het verftand en gewaarwording te boven gaande liefde, welke zich aan de boosheid en woede haarer vijanden overgaf; de handen liet binden, zich van den eenen naar den anderen rechterftoel liet leiden, lasteren, veroordeelen , hoonen , befpuwen , mishandelen , onmenschlijk geesfelen, ter doodftraf fleepen, ontkleeden, nederwerpen en aan het kruis liet hechten.

De eeuwige liefde, alle liefde op aarde, en alle liefde in den hemel te boven gaande liefde was het, welke voor haare moordenaars badt, die den laatften druppel, bloeds ter uitdelging der zonden, en om den dood te niete te doen, vergieten wilde; liefde, die het hoofd boog en ftierf, en opftond en zich aan de zijnen levendig vertoonde, en de vin? gers in de lidtekenen der handen en voeten, en de handen in deopene doorboorde zijde liet leggen; liefde, die hen beval in de geheele wereld heen te gaan, en allen volken en tijden der wereld de blijde 'boodfehap te brengen, dat elk boetvaardige vergeving der zonden en het eeuwig leven door haar verkrijgen en God, als Vader, als liefde befchouwen, aanbidden en aannemen mag; liefde, die van den grond der aarde ten hemel voer, om-het onmeetbaar rijk van God met leven en zaligheid te vervullen, en haare navolgeren eeuwige wooningen vol heerlijkheid en vreugde te bereiden. «4 Liefde, — ach! welk een trouwe tedere liefde, die wederkomen wil, om alle vrienden tot zich te nemen, en ze met zich zelveu te verzadigen.

Gevoel-en erken, mijn Medechristen! hoe veel, hoe onn'tfpreeklijk veel de hemelfche liefde voor uwe ziel doet! Hoe dierbaar gij in haare oogen zijt! Hoe hoog zij li verheffen, hoe ongemeen zij u zaligen wil! Zij- laat alles voor u

te