is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienstvriend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(74 )

zijn, wanneer zij heur meerder inzigt kan bezigen, om nadeel te veroorzaaken; _ zoude dit alies de gedachte aan God niet tot de pijnhjkfte — tot de rampzaligfte maaken voor het arm

— het hulploos fchepfel — het welk thands aan zich zelf overgelaten, misfchien zeifs in ftrijd met de Eigenzinnigheid en Dwinglandij van den Alrnagtigep, zonder bij ftand, zondei redding zich bevondt, ~- geen vriend, geen hope hadt, en zelfs op de allerlchoonfte valeien zijner gelukzaligheid geen voetftap durft waagen , zonder die bevreesdheid, dat een vijandig God onderaardfche mijnen aangelegd hebbe,om des te ongemerkter zijne geheele gelukzaligheid in de lucht te laten vliegen?.,. Geene aanbidding voor hem, die llegts vreeslijk, als een vijandige l)<emon,h ! — Geene nadering van het vertrouwen en van de liefde tot hem, die gevoelloos voor onze liefde en ongevoelig omtrend onze lotgevallen zich zei ven nooit mededeelt, misfchien ons geluk benijdt, en ten minften aan het genot van het zelve geen aandeel, niet eens het aandeel van vreugd en goedkeuring neemt! — Geen eerbied voor hem , die, geheel werkloos, zich llegts over zijne verheveuheid en onafhanglijkheid verheugt,en van den oceaan zijner volmaaktheid niet ééncn droppel om te genieten aanbiedt! En geene liefde, geene hoogagtiug voor fchepzelen, welken zelfs door hun. Schepper kunnen gehaat en vertreden worden! Maar neen!

— De godsdienst heeft zijn fteunfel, het fchepfel vertrouwen, de liefde voedfel, de hope zekerheid, de gelukzaligheid haar'" bevoorderaar, het algemeene welzijn een verenigingspunt, en de voorna; mfte — de wezenlijke gezindheid der menfehen het edelst voorbeeld: Cod is Helde!

Hoe gezuiverd men zich ook de menschlijke eigenfehappen «joge voordellen , men' kan haar nimmer op die der Godheid' overdragen — iedere pooging, om Liefde in God te verbeelden

zal te zwak of vergeefsch bevonden worden. Kan dan de

mensch , die zelf niet zeggen kan wat liefde zij, offchoon hij Zich vim derzelver onwederftaanbaare kragt ziet weggeflecpen, hnare fterktë gevoelt, haare fchoonheid gewaar wordt, en in haar genot zich zalig roemt; — die, wanneer het hem ook gelukt, om deze gewaarwording tot aan alle verfijning of vertedering der PMo^ifchc ïïefde te veredelen, doch het ge. voel van het goede en fchoone, als de voedfter der liefde, moet erkennen; - die zich geene liefde zonder begeerte, zon-' der zinnelijkheid verbeelden kan: kan deze mensch het nog waagen, liefde in God met' de liefde fn de menfehen te vergelijken? of kan hij zoo gemaklijk en gelukkig in zijne ge., dachten, als het min of meer in de taal mooglijk is, warmte, van gevoel,aandoening van medelijden,bewegingen der deelnemende vreugd, de zachtere ontroeringen der barmhartig-.

heid,