is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienstvriend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C in)

weten. — In verwachting, dat gij in dezen aan mijn verzoek zult voldoen, deel ik u dezelve mede, en blijf

mijn heer!

UEDls heilwenlchende Vriend weetgraag.

Zie hier de gedachte over het gemeld onderwerp, die ons weetgraag mededeelt.

„ s1 m s o n , de fterke en heldhaftige Rechter Israëli, door de Philistijnen verbitterd zijnde, wilde wraak nemen overliet ongelijk hem aangedaan; doch eene gunftige gelegenheid afgewacht hebbende, dacht hij, dat het verbranden van hun koorn hun de grootfte fchade zoude aandoen, en hen in de uiterfte ongelegenheid zou doen ftorten. Waarnemende, dat de Philiftijnen hun koorn gemaaid en op drie honderd hoopen gezet hadden, bedacht hij eene list, om die in brand te Heken , en nam den nagt te baat, om dit ftuk uit te voeren, 't Is niet nodig,hier onderzoek te doen, of hij vrienden of knegten ter zijner hulpe hadt, nademaal hij alleen genoeg was om het te doen. Hij vondt driehonderd koornhoopen op het veld, die niet dan met veel tijdverlies en groot gevaar van ontdekt te worden, de een na de ander konden worden aangeftoken. Om het zeker te nemen, lag hij twee fchooven in de langte op den grond neder, waar door de eene hoop de andere raakte , en bragt daar op eene brandbare ftoffe, als vlas, hennip, of iets dergelijks, 't geen hij gemaklijk met zich in het veld kon nemen, tusfehen de twee hoopen in. Dit was in weinig tijds te doen, zoo dat de Philijiijnen 'er niets van bemerkten. Vervolgends ftak hij het vuur in de brandbare ftoffe, tusfehen de hoopen op de fchooven liggende. Dit verrigtte hij met zoo veel fpoeds, en met zulk een goed beleid, dat al het koorn binnen kort verteerd was."

„ In dezer voege heeft simson, dit in brandzetten van der Philiflijnen koorn aangevangen, zonder ontdekt te worden. Het vuur,door den wind aangeblazen, verfpreidde zich weldra rondom, tastte de nabijgelegen velden aan, verte erende sok het ftaande koorn , de wijngaarden en olijf hoornen. "

„ Uit deze verklaaring blijkt, dat simson, die een held was en geen jaager,de moeite niet behoefde te doen, om eerst zoo veel vosfen te vangen, doch langs veel korter weg den voorraad zijner vijanden aantastte; dat hij geen driehonderd vosfen uit hunne holen opzocht, doch zo dit aantal van koornhoopen vondt; dat hij geen driehonderd ftaarten aan elkander