is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienstvriend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 227 )

beuren moeten, eer het groote plan zal bereikt zijn , het plan, dat God op deze aarde eens volkomen zal daarftel-

len? En welk plan ? Zieuder jesaia tekent het ons

dus af:

De wolf zal mei het lam verkeeren,

En de luipaard bij den geitebok nederliggen ;

En het kalf en de jonge leeuw, en de buffel te famen;

En een klein jangsken zal ze drijven;

De koe en de bcerin zullen te famen weiden ,

Haare jongen zullen te famen nederliggen ,

En de leeuw zal jlroo eeten, gelijk een os,

En een zoogkind zal zich vermaaken tbij het hol Van een' adder. En een gefpeend kind zal met zijne hand den nek van een bajiliscus flreelen ; Men zal nergens leed doen,.

Noch verderven op den gantfchen berg mijner heiligheid; Want de aarde zal vol z'jn van ele kennisfe van jehova, Gelijk de wateren de zee vervullen.

In zulk een toeftand is 'er nog nooit een maatfehappij opaarde geweest; en evenwel zal dezelve 'er nog eens gevonden worden. Misfchien (denk ik wel eens) moet de

porlog daar aan dienstbaar zijn; misfchien zullen daar door alle volken één lichaam worden , die op dezelfde voorrechten roemen, die vrij van alle overheerfching op dezelf* de wijze , met één hart en ééne ziel God dienen. —. Maar wat is geweld zonder verlichting? —— Geweld kan noch beftendigen vrede , noch waare overtuiging bij een volk te weeg brengen. Dit alleen is het werk van Verlichting, die werkt overtuiging — en overtuiging brengt de deugd voord — en de deugd vormt de beste maatfehappij, waarop alle zegeningen des hemels nederdaalen, en veran. dert dus op nieuw de aarde in een Eden, — Ah kunde. (zingen wij met den Dichter)

Als kunde en wetenfchap het aardrijk wéér vervullen ,

Gelijk de wateren der zee, En geen bekleedfels meer den zuiyren godsdienst hullen,

Dan kart de goede lieve vr.eê,

Ff a Dan