Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 234- )

met die bedreiging: Ten dage ah gij daar van eet, zult gij den dood jlerven.

Toen adam dit bevel hadt overtreeden, openbaarde zich God hier omtrend nader in deze woorden: Het aardrijk zij vervloekt om uwen wil — met fmtrte zult gij daar

van eeten alle de dagen uwes levens ook zal het u

doornen en distelen voordbrengen, en gij zult het kruid

diS velds eeten in het zweet uws aanfchijns zult

gij uw brood eeten., tot dat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daar uit genomen zijt: want gij zijt ftof en tot ftof zult gij wederkeeren. Adams huisvrouw zoude met fmert kinderbaaren tot ftraf van haare overtre*

dinge. Vervolgends vinden wij in dit verhaal de ftraf

aan den Verleider en de belofte van het Vrouvvezaad, of de zogenaamde moederbelofte.

Zie daar de eerfte godlijke openbaaringen. Alles liep famen in het punt Van eene godlijke wet, welke adam, naar

zijne vrije keuze, al of niet konde gehoorzaamen en die

hem het bezit van alles, wat hij hadt, verzekerde, of het gemis daar van bedreigde.

Maar God maakte op veelerlei wijze zijn wil aan de

Vaderen bekend. Het fchijnt ons toe, dat God tot

adam onmidiijk , met een hoorbare ftemme uit de wolken gebroken hebbe•, om dat hoses zegt : de Heere God geboodt den mensch —— de Heere God hadt gefproken.

In volgende tijden gaf de Heer echter zijn welbéhaagen» ook op andere wijzen en langs andere wegen te kennen Dan eens bediende hij zich van gezigten, en vertoonde aan het lichaamlijk oog der waakende menfehen zaken , die voor hun gewigtig en van veel aanbelang voor den godsdienst waren. Dan weder ontdekte hij zijn wil doof

drooinen, gevende zijnen beminden, als in den flaap, ver-

fchijnzelen, die hun zijn' welbéhaagen openbaarden. ■

Op eenen anderen tijd Hortte de Almagtige bij wijze van droomen of gezigten den geest der voorzeggingen uit: deze'

bragten altijd een kragtiger verzekering met zich gin-

gen met eene fterke opgetoogenheid en verrukking van zinnen gepaard, en hadden in het algemeen eene gewigtï-

ge'

Sluiten