Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IStJ )-

De Nederlanden ,• opgcfchuimd door de . Zee, van ftoute zwervers en vluchtelingen bemachtigd, en weinig beltreden door andere machten , wegens haren ltiefmoederlijkcn grond en luchtsgeltel, ontwrongen zich, met eenen wanhopigen moed, aan de tijrannij, waar onder toenemende verlichting cn rijkdommen dezelve hadden doen bukken; zij vormden zich tot eene Republiek, om geene andere reden, dan om dat een Koningrijk haar verdrukt hadt, eu meer dan één gekroond hoofd huiverde haar aan te flaan. De vrees deedt haar een Verbond van Unie fluiten, het bijgeloof fcheurde haar in tweeën, de vrijheidszucht en eigenzinnigheid fmaldeelde één Gemeenebest in zeven vrijmachtige Staten, en de winzucht gaf er vrijdom " aan allerlcië Godsdienften. — Meer dan eens was liet Vereenigd Nederland de derde en tweede, ja de eerfte Mogendheid van Europa, die op Zee den toon gaf, Koningrijken deedt beven, over Króonen befliste, en aan de vier waerelddeelen wetten voorfchreef. — Italiëns opkomst werdt door het bijgeloof en de" weelde aan» merklijk geftremd, evenwel deden zich eenige Republieken in hetzelve zomts gelden; en het Koningrijk der beide Siciliën , nog jong geboren, was nu en dan voor groote Machten zeer geducht. De overige volken in het Noorden, wijleer de geweldenaars, ■van Europa, waren thands gedaald tot eene laagte, die haar allen invloed op' de algemeene Staatsgefteltheid deedt verliezen, tervvijl andere Staten, gelijk Polen, Zwitferland, enz: te feteeS- of te afgelegen , waren en nog zijn, om eenig gewicht te hebben in den rei der nieuwe Europifche Mogendheden.

Het is zeker, dat deze gebeurtenisfen, van zoo Veel gewichts in de Staatkunde, voor eenen Charactef kenner tevens bij üitftek belangrijk zijn, nie^ y

' 'al-

Sluiten