is toegevoegd aan uw favorieten.

De vrije godsdienstvriend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( "4 )

vooróórdeel en geweetensdwang durfden verbreken. Voor deze gelukkigen, was deleer van jesus als een' malfchen regen die op de dorlteude aarde neérdruppelt, als de koele avonddaauw, die de aêmechtige kruiden verfrischt. Wat zeg ik? de leer van jesus was, en is tot in alle eeuwigheid, voor alle heilbegeerige zielen , eene fontein des levens , eene ftroomende rivier Gods, die zelfs de wildernisfen verkwikt, en de dorre plaatfen doet bloeien als een lusthof.

Komt waare in hem gtloovende Kristenen! laat ons bind. fchap en zaligheid inzamelen, daar onzen Godlijken Vriend die voor ons gezaaid heeft; zijn geest, de geest der waarheid, de geest der vertroosting, bezield nog zijne woorden , die zijne vertrouwde lievelingen , tot heil van talloze nagedachten , opteekenden. Zalig zijn de aFmen van geest, want hunner is het Koningrijk der hemelen, hoe lieflijk weergalmt deze taal in ons hart; wij plaatften die aan het hoofd van dit blad , geliefde Lezers! om onzen aandacht eenige oogenblikken op dezelve te vestigen, en de voorfmaak van eeuwig voordduurende, eeuwig opklimmende zaligheid te genieten. Reeds in den aanvang van zijn openlijk Leeraar-ambt, voldoet hij op de voortreflijklte wijze aan zijne beftemming ; hij toond die Leeraar te wezen uit het midden van zijne Broederen, grooter dan alle de voorgaande Profeeten, grooter dan den van Godgeroemden moses; een Leeraar, die het jaar van het welbehagen des Heeren zoude uitroepen , die de gebrokenen van harte zuude verbinden , die de gebondenen vrijheid zoude prediken , die de treurenden Sions zoude vertroosten ; ja , een Leeraar die den armen de blijde boodfchap des heils zoude verkondigen. Geen trotfchen leerftoel, ge. plaatst in een der tempelgebouwen te Jerufalem, waar op de hoogmoedige, de waanwijze Schriftgeleerden , gewoon waren aan de bedorven jeugd der aanzienlijke rijken , der

zoo-