Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 235 )

dood te volgen. Maar over het algemeen, kan de waare volgeling van j e s u s, het wreedde lijden, geduldig, grootmoedig verduuren, en jesus, fchoon van ver, naarwandelen. Rampen en tegenfpoeden, zijn voorzeker niet altijd aan hec lot van den waaren Kristen verbonden: wij zouden liefdeloos, wij zouden ten uiterden onbillijk handelen, wanneer wij den Godvruchtigen Vriend der deugd, wiens leven ook met tijdelijk geluk gezegend wordt, durfden verdenken en veröordeelen. Neen, het heerlijk gefchildert voorbeeld van edele lijdzaamheid, den onfchuldig gefolterden hiob, bezat niet minder waare Godvrucht, en was niet minder dierbaar in het oog des eeuwigen Gods, toen overvloed en blijdfehap zich op zijne vreedzame velden, en in zijne zegenvolle wooning legerden, dan toen hij van goederen, van gezondheid en Vrienden berooft, in de jammerlijkCle ellende wegzonk. De waare Vriend der deugd , betoont waarlijk niet minder grootheid van ziel, wanneer hij, dankbaar en getrouw aan de infpraak van zijn geweeten, in het midden des lachenden voorfpoeds alle verleidingen trotfeert , en zich voor afwijkingen bewaard, dan wanneer hij den bitterften tegenfpoed geduldig verduurt, en onwankelbaar, aan zijne oprechtheid en vertrouwen op Gods liefde, vast houd. Jesus, de Godlijke, de volmaakte jesus, wien wij ons, als het voorbeeld van alle waare godzaligheid, voordellen, en in wiens vlekloos gedrag, alle zijne Volgelingen zich fpiegelen; jesus was niet minder groot, niet minder majestieus , toen hij alle verzoeking overwon, toen hem de Engelen dienden, of toen hij op Thabors boschrijken kruin, met glans en heerlijkheid gekroond, door de Burgers der onzichtbare wereld, door moses en elias gehuldigt, en door zijne Discipelen toegejuicht werd, dan toen hij, den affchuwüjkden laster, en de wreedde bedreigingen der woedende Jooden, verduurde; ja, hij was niet minder groot, tgen hij langs gefpreide Gg Z pal>««

Sluiten